• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Bakırköy Kaymakamlığı’ndan Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi Güncelleştirilme İlanı

Bakırköy Kaymakamlığı’ndan Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi Güncelleştirilme İlanı

Bakırköy Kaymakamlığı’ndan Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi Güncelleştirilme İlanı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi Seçmen kütüklerinin
güncelleştirilmesi işlemlerine esas olmak üzere Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe
günü saat 08.00’den 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00’e kadar askıya çıkarılacak olup,


Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 19.12.2023 tarih ve 2023/1563 sayılı kararı ekinde kabul edilen
Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir 140/I Sayılı Genelge’nin 3.
maddesinde;
“İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip
eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını sağlar. Bu duyurudan dolayı herhangi bir
ücret talep edilemez. Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, televizyon ve radyo
aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılır.” denildiğinden,
İlgili Genelge hükümler gereği Bakırköy İlçe Semim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ilgi yazı ekindeki
ilan metninin 4 Ocak 2024 Perşembe gününden itibaren 17 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar her iki günde
bir ilçemizdeki mevcut mahalli gazetelerde ve radyolarda, ücretsiz olarak halka duyurulması gerekmektedir..
İlan edildiğine dair ilan gazete örneklerinin 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat: 10:00 saatine kadar
Kaymakamlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

BAKIRKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri Seçimi ile ilgili olarak;

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sisteminden seçmen niteliği taşıyan kişilere ait kayıtları Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) aktarılmış ve bu bilgiler seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra elde edilen muhtarlık bölgesi askı listeleri 04 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08:00’den itibaren askıya çıkarılacak olup, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17:00’de askıdan indirilerek bu süre zarfında güncelleştirilecektir.

Seçim mahallinizde askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listeleri 14 gün süreyle askıda kalacağından, seçmenlerin listeleri inceleyebilmeleri, listelerde kendileri ile ilgili bilgilerde yanlış ve eksik bilgi görenlerin iddialarını doğrulayan belgeleri ile birlikte başvuru ve itiraz haklarını kullanmaları gerekmektedir. Aksi halde listelerde kendileri ile ilgili eksik ve yanlış bilgi bulunanlar oy verme hakkına sahip olsalar bile oy kullanamayacaklardır.

Bu itibarla;

1-Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılacak olanlar

Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 04 Ocak 2024 – 17 Ocak 2024 tarihleri arasında;

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) 31/03/2006 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

ç) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

d) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

e) 298 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilen,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvururlar veya ilgili seçmenin talebi üzerine nüfus müdürlüklerince, onaylı dizi pusulasına eklenerek ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.

g) Oy verme günü olan 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe, astsubay astçavuşluğa nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

ğ) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen, 7456 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici 10’uncu madde ile kalan cezaları denetimli serbestliğe çevrilenler ile 5275 sayılı Kanun kapsamında cezanın infazına başlanmadan veya ceza infaz edilmekte iken infazı ertelenen, durdurulan ya da geri bırakılan hükümlü (Bunların kayıtları dondurulmaz, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

h) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408’inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi

sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

ı) 4721 sayılı Kanun’un 407’nci maddesinde belirtilen; “Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır.” hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun’un 471’inci maddesindeki; “Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.” hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

i) 4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlardan, mahkemeden kesinleşme şerhli kısıtlılığın sona erme kararı alan,

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.

2- Askı süresi içinde engelli seçmenlerin ve Seyyar Sandık Seçmenliği beyan formu işlemleri

a) Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru gereklidir. “Engelli Beyan Formu”, www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.

b)Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için;

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00 ile 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00 arasında yapılır.

Bu başvuruda; “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” ile birlikte “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.

3- Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılamayacak olanlar

a) 4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi’nde yer almayanlar,

c) 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydoldukları halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar,

ç) İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay ve yedek astsubay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler (ceza infaz kurumundan firar edenler dâhil),

e) 1 Ekim 2023 tarihinden askı süresinin bitiş tarihi olan 17 Ocak 2024 tarihine kadar olan süre içinde daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde beyanda bulunan seçmenler (muvafakatlı adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler),

listelere yazılamazlar.

4- Askıya çıkarılan bu listelere 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar itirazların yapılabileceği, bu tarihten sonra herhangi bir itirazın yapılmasının mümkün olmadığı hususu ilan olunur.

Tülay ÖZTÜRK

Hakim-35184

İlçe Seçim Kurulu Başkanı

İncirli Caddesi No:1 Bakırköy/İstanbul
Telefon No: (212)571 69 28 Faks No: (212)543 87 94
e­Posta: bilgi@bakirkoy.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
reklam
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM